Οι παρούσες πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν αυτές που θα σας δώσει ο γιατρός σας, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος για να σας ενημερώσει σχετικά με τη νόσο από την οποία πάσχετε, καθώς και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της.

 • ADCETRIS (μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη)
 • ADCIRCA (ταδαλαφίλη)
 • ADVATE (οκτοκόγη άλφα)
 • AFINITOR (everolimus)
 • ALDURAZYME (λαρονιδάση)
 • ALIMTA (pemetrexed)
 • AMMONAPS (φαινυλοβουτυρικό νάτριο)
 • ARZERRA (οφατουμουμάμπη)
 • ATRIANCE (nelarabine)
 • ATRYN (αντιθρομβίνη άλφα)
 • AVASTIN (βεβασιζουμάμπη)
 • BENEFIX (Νονακόγη άλφα)
 • BIOGRASTIM
 • BOSULIF (βοσουτινίμπη)
 • BRONCHITOL (μαννιτόλη)
 • BUCCOLAM (μιδαζολάμη)
 • BUSILVEX (βουσουλφάνη)
 • CAELYX (υδροχλωρική δοξορουβικίνη)
 • CANCIDAS
 • CAPRELSA (βανδετανίμπη)
 • CARBAGLU (καργλουμινικό οξύ)
 • CAYSTON (αζτρεονάμη)
 • CEPLENE (διυδροχλωρική ισταμίνη)
 • CEPROTIN
 • CEREZYME (ιμιγλυκεράση)
 • CINRYZE (αναστολέας C1 (ανθρώπινος))
 • COLOBREATHE (κολιστιμεθάτη νατριούχος)
 • CYSTADANE (άνυδρη βηταΐνη)
 • CYSTAGON (κυστεαμίνη)
 • DACOGEN (δεσιταβίνη)
 • DEFITELIO (δεφιβρωτίδη)
 • DIACOMIT (στιριπεντόλη)
 • DUKORAL
 • ELAPRASE (ιδουρσουλφάση)
 • ENBREL (ετανερσέπτη)
 • ERBITUX (κετουξιμάμπη)
 • ESBRIET (πιρφενιδόνη)
 • EURARTESIM (τετραφωσφορική πιπερακίνη/διυδροαρτεμισινίνη)
 • EVOLTRA (κλοφαραβίνη)
 • EXJADE (δεφερασιρόξη)
 • FABRAZYME
 • FERRIPROX (δεφεριπρόνη)
 • FILGRASTIM HEXAL
 • FIRAZYR (ικατιβάντη)
 • FIRDAPSE (αμιφαμπριδίνη)
 • FLEBOGAMMA DIF1 (ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη)
 • GLIOLAN (υδροχλωρικό 5-αμινολεβουλινικό οξύ)
 • GLIVEC (ιματινίμπη)
 • GLYBERA (τιπαρβοϊός φορέας αλιπογονιδίου)
 • GONAL-F (θυλακιοτροπίνη άλφα)
 • HELIXATE NEXGEN (ανθρώπινος παράγοντας πήξης VIII (οκτοκόγη άλφα))
 • HERCEPTIN (τραστουζουμάμπη)
 • HIZENTRA (Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη (SCIg))
 • HUMIRA (αδαλιμουμάμπη)
 • HYCAMTIN (τοποτεκάνη)
 • HYQVIA (Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη)
 • ICLUSIG (πονατινίμπη)
 • ILARIS (κανακινουμάμπη)
 • IMNOVID (πομαλιδομίδη)
 • INCRELEX (μεκασερμίνη)
 • INLYTA (αξιτινίμπη)
 • INOMAX (μονοξείδιο του αζώτου)
 • INOVELON (ρουφιναμίδη)
 • INTRONA (ιντερφερόνη άλφα-2β)
 • IXIARO (Εμβόλιο κατά της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (αδρανοποιημένο, προσροφημένο))
 • JAKAVI (ρουξολιτινίμπη)
 • KALYDECO (ivacaftor)
 • KEPPRA (λεβετιρακετάμη)
 • KINERET (ανακίνρα)
 • KIOVIG (ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη)
 • KOGENATE BAYER (ανθρώπινος παράγοντας πήξης VIII (οκτοκόγη άλφα))
 • KUVAN (διϋδροχλωρική σαπροπτερίνη)
 • LITAK
 • LYSODREN
 • MABTHERA (ριτουξιμάμπη)
 • MEPACT (mifamurtide)
 • MOZOBIL (πλεριξαφόρη)
 • MYOZYME (αλγλυκοσιδάση άλφα)
 • NAGLAZYME (γαλσουλφάση)
 • NEXAVAR (σοραφενίμπη)
 • NEXOBRID
 • NIVESTIM (φιλγραστίμη)
 • NOVOSEVEN (eptacog alfa)
 • NOVOTHIRTEEN (κατριδεκακόγη)
 • NOXAFIL (ποζακοναζόλη)
 • NPLATE (ρομιπλοστίμη)
 • NUEDEXTA (Δεξτρομεθορφάνη / κινιδίνη)
 • OMNITROPE
 • ORENCIA (αβατασέπτη)
 • ORFADIN (nitisinone)
 • ORPHACOL (χολικό οξύ)
 • OZURDEX (δεξαμεθαζόνη)
 • PANRETIN (αλιτρενοΐνη)
 • PEDEA (ιβουπροφαίνη)
 • PEYONA (κιτρική καφεΐνη)
 • PIXUVRI (πιξαντρόνη)
 • PLENADREN (υδροκορτιζόνη)
 • PRIALT (ζικονοτίδη)
 • PRIVIGEN (Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη)
 • PROCYSBI (μερκαπταμίνη)
 • PUREGON
 • RATIOGRASTIM
 • REFACTO AF (μοροκτοκόγη άλφα)
 • REPLAGAL
 • REPLAGAL (αγαλσιδάση άλφα)
 • REVATIO (σιλδεναφίλη)
 • REVESTIVE (τεδουγλουτίδη)
 • REVLIMID (λεναλιδομίδη)
 • REVOLADE (ελτρομβοπάγη)
 • RILUTEK
 • ROACTEMRA (τοκιλιζουμάμπη)
 • RUCONEST (conestat alfa)
 • SAMSCA (tolvaptan)
 • SAVENE (δεξραζοξάνη)
 • SIGNIFOR (πασιρεοτίδη)
 • SIKLOS (υδροξυκαρβαμίδη)
 • SOLIRIS (εκουλιζουμάμπη)
 • SOMAVERT
 • SPRYCEL (δασατινίμπη)
 • STAYVEER (βοσεντάνη)
 • SUTENT (σουνιτινίμπη)
 • TARCEVA (ερλοτινίμπη)
 • TARGRETIN
 • TASIGNA (νιλοτινίβη)
 • TAXOTERE (δωκεταξέλη)
 • TEMODAL (τεμοζολομίδη)
 • TEPADINA (θειοτέπα)
 • TEVAGRASTIM
 • TEYSUNO (τεγαφούρη/γιμερακίλη/οτερακίλη)
 • THALIDOMIDE CELGENE
 • THYROGEN (θυρεοτροπίνη άλφα)
 • TOBI PODHALER (τομπραμυκίνη)
 • TORISEL (temsirolimus)
 • TRACLEER (βοσεντάνη)
 • TRISENOX (τριοξείδιο του αρσενικού)
 • VEDROP (τοκοφερσολάνη)
 • VELCADE (βορτεζομίμπη)
 • VENTAVIS (ιλοπρόστη)
 • VFEND (βορικοναζόλη)
 • VIDAZA
 • VOLIBRIS (αμβρισεντάνη)
 • VONCENTO (ανθρώπινος παράγοντας πήξης VIII / ανθρώπινος παράγοντας von Willebrand)
 • VOTRIENT (παζοπανίμπη)
 • VOTUBIA (everolimus)
 • VPRIV (βελαγλουκεράση άλφα)
 • VYNDAQEL (tafamidis)
 • WILZIN (ψευδάργυρος)
 • XAGRID (αναγρελίδη)
 • XALUPRINE (μερκαπτοπουρίνη)
 • XELODA
 • XYREM (sodium oxybate)
 • YONDELIS (τραβεκτεδίνη)
 • ZARZIO
 • ZAVESCA (μιγλουστάτη)
 • ZEVALIN (ιβριτουμομάμπη τιουξετάνη)
 • ZUTECTRA (ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη κατά της ηπατίτιδας Β)