Οι παρούσες πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν αυτές που θα σας δώσει ο γιατρός σας, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος για να σας ενημερώσει σχετικά με τη νόσο από την οποία πάσχετε, καθώς και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της.

 • 15q13.3 microdeletion syndrome
 • 1p36 deletion syndrome
 • 21q22.13q22.2 microdeletion syndrome
 • 22q11.2 deletion syndrome
 • 2q24 microdeletion syndrome
 • 2q32q33 microdeletion syndrome
 • 2q37 microdeletion syndrome
 • 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase deficiency
 • 3-methylglutaconic aciduria type 1
 • 3C syndrome
 • 3M syndrome
 • 4-hydroxybutyric aciduria
 • 46,XX gonadal dysgenesis
 • 46,XX ovotesticular disorder of sex development
 • 46,XY disorder of sex development - adrenal insufficiency due to CYP11A1 deficiency
 • 46,XY disorder of sex development due to 17-betahydroxysteroid dehydrogenase 3 deficiency
 • 48,XXYY syndrome
 • 6q terminal deletion
 • Batten disease
 • Dehydratase deficiency
 • Hypotonia - cystinuria syndrome
 • Intellectual deficit, X-linked, Cantagrel type
 • Intellectual deficit, X-linked, Shashi type
 • Macrostomia - preauricular tags - external ophthalmoplegia
 • Occipital horn syndrome
 • Oculocerebrofacial syndrome, Kaufman type
 • Odonto-tricho-ungual-digito-palmar syndrome
 • Pierson syndrome
 • Pontine tegmental cap dysplasia
 • Primary lateral sclerosis
 • Rubella panencephalitis
 • Split hand - split foot - deafness
 • Sudden infant death - dysgenesis of the testes
 • X-linked intellectual deficit - ataxia - apraxia
 • X-linked intellectual deficit - spastic quadriparesis
 • Αγκυλωτική Σκελετική Υπερόστωση
 • Αιμολυτική Αναιμία (aHUS)
 • Αιμορροφιλία (Αιμοφιλία)
 • ΑιμοχρωμάτωσηΑκρανία
 • Αλκαπτονουρία
 • Αμιγής Απλασία της Ερυθράς (Pure Red Cell Aplasia, PRCA)
 • Αμυλοείδωση
 • Αναιμία Fanconi
 • Ανεπάρκεια της Σουκρόζης - Ισομαλτόζης
 • Ανεπάρκεια του ενζύμου 5-οξοπρολινάση
 • Ανιριδία
 • Ανοικτός Αρτηριακός (Βοτάλειος) Πόρος (PDA)
 • Αραχνοδακτυλία (Σύνδρομο Marfan)
 • Αταξία Τηλεαγγειεκτασία
 • Ατελής Οστεογέννεση
 • Αυτοάνοσο Πολυενδοκρινικό Σύνδρομο
 • Γιγάντιοι Μελαχρωματισμένοι Σπίλοι
 • Γλυκογονίαση
 • Δακτυλικά Έλκη
 • Διάχυτο Λέμφωμα (Non-Hodgkin Lymphoma)
 • Διπολική Διαταραχή
 • Δρεπανοκυτταρική Αναιμία
 • Δυστονία
 • Εγκεφαλίτιδα
 • Εκ γενετής διαταραχές της Γλυκοζυλίωσης
 • Έλειψη Αυξητικής Ορμόνης
 • Έλειψη Χοριοειδούς Χιτώνος του Οφθαλμού
 • Έλλειψη Συνθετάσης της γ-γλουταμυλοκυστεΐνης
 • Εναλλασσόμενη Ημιπληγία
 • Εξωδερματική Δυσπλασία
 • Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ)
 • Ιδιοπαθής Χρόνια Ηωσινοφιλική Πνευμονία (ΙΧΗΠ)
 • Ιστοκύττωση / Ιστιοκύττωση
 • Κερατόκωνος
 • Κληρονομική τυροσιναιμία τύπου 1 (HT-1)
 • Κληρονομικό Αγγειοοίδημα (ΚΑΟ)
 • Κληρονομικό Εμφύσημα
 • Κοιλιοκάκη (Δυσανεξία στην Γλουτένη)
 • Κοκκιδιομύκωση
 • Κοκκιωμάτωση Wegener
 • Κυστική Ίνωση
 • Κυστίνωση
 • Λαμινοπάθεια τύπου Decaudain-Vigouroux
 • Λεμφαγγειολειομυομάτωση (ΛΑΜ)
 • Λύκος και άλλες Κολλαγονώσεις
 • Μελαχρωστική Αμφιβληστροειδίτις
 • Μελιταίος Πυρετός
 • Μεσογειακή Αναιμία
 • Μεσογειακός Πυρετός
 • Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία
 • Μικροσκοπική Πολυαγγειίτιδα (ΜΡΑ)
 • Μιτοχονδριακά Νοσήματα
 • Μυασθενικό Σύνδρομο Lambert-Eaton (LEMS)
 • Μυελοΐνωση
 • Μυϊκές Δυστροφίες
 • Μυϊκή Δυστροφία Duchenne
 • Ναρκοληψία
 • Νευρινωμάτωση
 • Νόσοι Niemann-Pick
 • Νόσοι Prion
 • Νόσοι Μεταβολισμού
 • Νόσος Addison
 • Νόσος Charcot-Marie-Tooth
 • Νόσος Crohn
 • Νόσος Fabry (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Νόσος Friedreich
 • Νόσος Gaucher (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Νόσος Huntington
 • Νόσος Niemann-Pick Τύπου C (NP-C)
 • Νόσος Parkinson
 • Νόσος Pompe (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Νόσος Prader-Willi
 • Νόσος Strumpell-Lorrain
 • Νόσος Tay-Sachs
 • Νόσος Tourette
 • Νόσος Von Willebrand
 • Νόσος Whipple
 • Νόσος του Wilson (Ηπατοφακοειδής Εκφύλιση)
 • Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία
 • Οζώδης Σκλήρυνση
 • Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία
 • Ομοκυστινουρία
 • Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL)
 • Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ)
 • Παιδορευματοειδής Αρθρίτιδα
 • Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS) - Νόσος του Lou Gehrig
 • Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ)
 • Πνευμονική Κυψελιδική Πρωτεΐνωση (ΠΚΠ)
 • Πολυμυοσίτις
 • Πομφολυγώδης Επιδερμολυσία / Πομφολυγώδης Επιδερμόλυση
 • Πορφυρία
 • Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ/PID)
 • Ραχίτιδα
 • Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
 • Σαρκοείδωση
 • Σκληροδερμία / Σκληρόδερμα
 • Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ)
 • Σοβαρή Μυοκλονική Επιληψία της Βρεφικής Ηλικίας (SMEI) ή Σύνδρομο Dravet
 • Σπονδυλομεταφυσιακή Δυσπλασία, τύπου Sedaghatian
 • Συγγενείς Διαταραχές Γλυκοζυλίωσης τύπου 2e
 • Συγγενής ή Κληρονομική Χρόνια Χολόσταση
 • Συγγενής Καρδιοπάθεια
 • Συγγενής Μυοτονία
 • Συγγενής Πολυποδίαση
 • Σύνδρομο Ackerman
 • Σύνδρομο Angelman
 • Σύνδρομο Bork
 • Σύνδρομο Cornelia de Lange
 • Σύνδρομο Costello
 • Σύνδρομο Cri du Chat
 • Σύνδρομο Curry-Jones
 • Σύνδρομο Cushing
 • Σύνδρομο Ehlers-Danlos
 • Σύνδρομο Hunter - Βλεννοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙΙ - MPS II (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Σύνδρομο Hurler - Βλεννοπολυσακχαρίδωση Τύπου Ι - MPS I - (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα:)
 • Σύνδρομο Lennox-Gastaut
 • Σύνδρομο Lenz-Majewski
 • Σύνδρομο Lesch-Nyhan
 • Σύνδρομο Maroteaux–Lamy - Βλεννοπολυσακχαρίδωση Τύπου VΙ (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Σύνδρομο McCune-Albright
 • Σύνδρομο Morquio - Βλεννοπολυσακχαρίδωση Τύπου IV - MPS IV (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Σύνδρομο Muckle-Wells
 • Σύνδρομο Rett
 • Σύνδρομο Sanfilippo - Βλεννοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙΙΙ - MPS III (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Σύνδρομο Sjorgen
 • Σύνδρομο Sly - Βλεννοπολυσακχαρίδωση Τύπου VII - MPS VII (Αθροιστικά Λυσοσωμικά Νοσήματα)
 • Σύνδρομο Sturge-Weber
 • Σύνδρομο Turner
 • Σύνδρομο Weill - Marchesani
 • Σύνδρομο Williams
 • Σύνδρομο Εγκλεισμού ή Αποκλεισμού ("Locked-in")
 • Σύνδρομο Ευθραύστου X
 • Σύνδρομο του Moebius
 • Συριγγομυελία
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Τ-Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία
 • Τρισωμία 13/18
 • Υπεραμμωνιαιμία
 • Χρόνια Mυελογενής Λευχαιμία
 • Χρόνια Αυτοάνοση (Ιδιοπαθής) Θρομβοπενική Πορφύρα (ITP)
 • Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ)